آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره PIDIDC-1402/259جهت تأمینMV VFD (VARIABLE FREQUENCY DRIVE) مربوط به اکسترودر

مناقصه

PIDIDC-1402/259

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور خرید MV VFD (VARIABLE FREQUENCY DRIVE) مربوط به اکسترودر مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ 4 میلیون ریال به حساب شماره (IR79 0180 0000 0000 0306 8257 71) بنام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1402/09/01 به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 203-206 و 208  تماس حاصل نمایند.

امور بازرگانی