مشخصات جغرافیایی

18 کیلومتری شمال غربی شهرستان ایلام منطقه چوار- بخش جنوبی مجتمع پتروشیمی ایلام

نقشه روی گوگل