اخبار

اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف
اقدامات شرکت ارغوان گستر ایلام در حوزه مسئولیت های اجتماعی طی شش ماه نخست سال 1401
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
هشتم دی ماه، روز صنعت پتروشیمی، یادآور بیش از نیم قرن خدمات و تلاش های خستگی ناپذیر کارکنان شریف این صنعت است که به پشتوانه دانش بومی، با اتکا به ایمان و با هدف