سهامداران

· گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

·  سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

· شرکت پتروشیمی ارومیه

· شرکت پتروشیمی ایلام

· صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان