سهامداران

· شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

· شرکت سرمایه گذاری مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان

· شرکت پتروشیمی ارومیه

· شرکت پتروشیمی ایلام

· شرکت کود شیمیایی اوره لردگان