آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره PIDIDC-1402/254 جهت خرید Crane and Hoist

مناقصه

PIDIDC-1402/254

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور خرید Crane and Hoist مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر دارند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واريزی به مبلغ 4 میلیون ریال به شماره حساب (IR790180000000000306825771) بنام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/05/14 به نشانی الکترونیک tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار تلفن 86092862 داخلی های 203-206 و 208 تماس حاصل نمایند.