آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره PIDIDC-1403/293 جهت تأمین یک دستگاه LIFT TRUCK کانتینر رو 5 تن

مناقصه

PIDIDC-1403/293

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تأمین یک دستگاه  LIFT TRUCK کانتینر رو 5 تن  مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت‌هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ ده میلیون ریال به حساب شماره (IR79 0180 0000 0000 0306 8257 71) بنام شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/04/1403 به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 206 و 208  تماس حاصل نمایند.
                                                     امور بازرگانی