آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره PIDIDC-1403/292 جهت تأمین MASS FLOW METER

مناقصه

PIDIDC-1403/292

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تأمین MASS FLOW METER  مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت‌هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ ده میلیون ریال به حساب شماره (IR79 0180 0000 0000 0306 8257 71) بنام شرکت پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/04/1403 به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 206 و 208  تماس حاصل نمایند.
                                                  امور بازرگانی