آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره PIDIDC-1403/282 جهت تأمین CO CATALYST TEAL, CO CATALYST C DONOR (با ترم تحویلDDP)

مناقصه

PIDIDC-1403/282

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تأمینCO CATALYST TEAL, CO CATALYST C DONOR (با ترم تحویلDDP) مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ 4 میلیون ریال به حساب شماره (IR79 0180 0000 0000 0306 8257 71) بنام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 05/02/1403 به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 203، 206 و 208  تماس حاصل نمایند.

                      امور بازرگانی