آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره PIDIDC-1402/262 جهت تأمین Manual Valve و شیر های یک طرفه

مناقصه

PIDIDC-1402/262

تستی

تستی

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تأمین Manual Valve و شیر هاي یک طرفه مورد نیاز پروژه خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای و عقد قرارداد با یک شرکت صاحب صلاحیت اقدام نماید. شرکت هایی که تمایل به حضور در مناقصه فوق الذکر را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه اعلام آمادگی و تصویر فیش واریزی به مبلغ 4 میلیون ریال به حساب شماره (IR79 0180 0000 0000 0306 8257 71) بنام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/09/15 به نشانی الکترونیکی tenders@pididc.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86092862 داخلی های 207 و 208  تماس حاصل نمایند.

                      امور بازرگانی