ایمنی کار

دستورالعمل ایمنی کار

پـیمانکار و کارکنـانش مـوظف هستند کلیه مـقررات ایمنی کارفرما و موارد بهداشتی و زیست محیطی را در پالایشگاه و تأسیسات وابسته و کلیه سایتها ، محوطه ها و حوزه های مربوط به کارفرما را رعایت نماینددستور العمل بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوطه پیوست اسناد و مدارک قرارداد بوده و نکات ایمنی لازم دیگر نیز از طریق ناظرین و مسئولین مرتبط کارفرما کتباًبه اطلاع پیمانکار و کارکنانش خواهد رسید و برای پیمانکار وکارکنانش لازم الاجراء  می باشند.

در اجرای بند فوق پیمانکار موظف است اقدامات زیر را جهت تشکیل وتکمیل پرونده در اداره ایمنی(HSE) انجام دهد.

پیمانکار موظف است چهار نفر را بعنوان نماینده ایمنی (HSE) خود(برای چهار قسمت موضوع قرارداد) که دارای حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و آشنا به مقررات ایمنی صنعت نفت باشند به اداره ایمنی کارفرما معرفی نماید و قبل از شروع به کار کتابچه شرح وظائف نماینده ایمنی را تحویل وضمن مطالعه دقیق ،آنرا در اختیار نماینده ایمنی خود بگذارد.در ضمن پیمانکار به هیچوجه حق تعویض نماینده HSEخود بدون مشورت با اداره ایمنی را ندارد.

 ارائه اصل نامه مکاتبات اولیه به اداره ایمنی جهت معرفی شرکت .

تکمیل فرم تعهد نامه ایمنی در سه نسخه با مهر وامضاء مدیر عامل شرکت و یا نماینده قانونی شرکت پیمانکاری.

ارائه یک نسخه کپی دستورالعمل HSE قرارداد همراه با جداول پیوست .

دریافت فرم آمار ماهیانه ایمنی ، بهداشت ،وتعهد نامه رانندگان.

کلیه نفرات پیمانکار باید قبل از شروع بکار از نظر مقرات HSE آموزش لازم را طی کرده و پس از تأیید اداره ایمنی کارفرما به کار مشغول شوند.لازم به ذکر است دوره های آموزشی که توسط کارفرما برگزار میشودهزینه ای برای پیمانکاردر برندارد.

پیمانکار موظف است فهرست اسامی کارکنان خود را مطابق با فرم اداره HSE تکمیل و به این اداره ارجاع دهد.

پیمانکار موظف است تمامی کارکنان خود قبل از شروع کار مطابق با لیست اسامی اعلام شده جهت آموزش عمومی به اداره HSE معرفی نماید.

پیمانکار موظف است در صورتیکه ماهیت کاری آنان ایجاب می کند که در ارتفاع بیش از دو متر انجام کار می نمایند یک دوره کامل آموزش کار در ارتفاع را بگذراند.(دوره آموزشی کاردر ارتفاع جهت داربست بندها الزامی است.)

پیمانکارانی که قرارداد کاری آنان بیش از 6 ماه می باشد موظف می باشند که کارکنان خود را در کلاسهای یک روزه OSHA به طور کامل شرکت داده و کارت پایان دوره دریافت نمایند.

نماینده HSE پیمانکار موظف است بطور هفتگی 2 ساعت کلاس ایمنی مورد نیاز کارکنان خود را با هماهنگی واحد آموزش HSE برگزار نماید و گزارش کامل آن را ارائه دهد.

نماینده HSE پیمانکار موظف است علاوه بر دوره های ذکر شده در کلاسهای تخصصی که توسط آموزش HSE برگزار می شود شرکت نماید.

نماینده HSE پیمانکار موظف است جهت اشاعه فرهنگ HSE شعارها و پوسترهای مورد نیاز را تهیه و در معرض دید کارکنان خود قرار دهد و تابلوی اطلاع رسانی خود را هر 10 روز یکبار با هماهنگی آموزش HSE بروز رسانی نماید.

استفاده از خودروهای دودزا و ناسالم در محوطه های کارفرما از سوی پیمانکار اکیداً ممنوع میباشد.

لازم است پیمانکار از حداقل تعداد خودرو ، جهت انجام خدمات تحت قرارداد استفاده نماید.

رعایت‌کلیه‌نکات‌ایمنی ازجمله عدم استفاده ازدخانیات،کبریت،فندک‌وامثالهم ازسوی پیمانکار و کارکنانش الزامی می باشد.

مسئولیت ایمنی کلیه نفرات پیمانکار به عهده و هزینه وی می باشد.

مسئولیت بهداشت حرفه ای و ایمنی کلیه نفرات پیمانکار مطابق استاندارد 18001-2007 OHSAS  و رعایت مدیریت زیست محیطی ISO 14000 – 2004 به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

در صورت انجام کارهای حفاری، کنده‌کاری، سوراخکاری درسطح پالایشگاه و تأسیسات وابسته جهت جلوگیری از وارد شدن صدمه، خسارت و آلودگی به تأسیسات اعم از روی زمینی یا زیر زمینی لازم است نسبت به اخذ مجوز از اداره مهندسی عمومی کارفرما و اداره HSE / محیط‌زیست اقدام نمایند و پس از خاتمه کارهای فوق نسبت به بازگرداندن محوطه به شرایط قبل از حفاری و سوراخکاری اقدام نموده و کلیه پسماندهای ناشی از عملیات فوق توسط پیمانکار و به هزینه آن به محلهای مورد نظر اداره HSE / محیط زیست ،حمل و به صورت اصولی دفن گردد.

پیمانکار موظف به تشکیل کمیته انضباطی و تعین اعضاء مذکور و همچنین تدوین آئین نامه و دستورالعمل اجرایی کمیته انضباطی که به تصویب اداره کار و امور اجتماعی رسیده، می باشد و بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ شروع بکار نسبت به تهیه و ارائه کلیه مستندات مربوطه به نماینده کارفرما اقدام نماید وهمچنین ارسال صورتجلسه های مربوط به اداره کار وامور اجتماعی استان واداره ایمنی کارفرما حداقل هرماه یکبار الزامی است .

تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کارگاه تحت پوشش برابر دستورالعمل اداره ایمنی HSE و ارسال صورتجلسه های مربوطه به اداره کار و امور اجتماعی استان محل کار و اداره HSE  ایمنی کارفرما حداقل هر یکماه یکبار.

پیمانکار موظف است جهت ارتقاء آموزش و سطح فرهنگ HSE و تشویق کارکنان خود به رعایت مسائل HSE ، حداقل7 درصداز نیروهای خود را که در رعایت موارد HSE تلاش نموده اند جهت مراسم همایش HSE پیمانکاران که 2 مرتبه در سال برگزار می گردد، به اداره HSE کارفرما معرفی نماید. بدیهی است هزینه جوایز به میزان حداقل پانصد هزار ریال به ازاء هر نفر معرفی شده بعهده پیمانکار می باشد.

درخصوص بحث فرهنگ سازی HSE پیمانکار موظف است در محل کارخود و محل برگزاری همایش HSE نسبت به تهیه و نصب بنر در ابعاد 1 × 2 مترمربع با مضمون شعائر HSE اقدام نماید.

پیمانکار موظف است باتوجه به بازدید وانجام گشتهای HSEو ارزیابی عملکرد پیمانکاران  بر اساس الزامات وقوانین تعیین شده در سیستم مدیریت HSE-MS به منظور کنترل ،بهبود وبهینه سازی شرایط محیط در سطح شرکت ونظارت ودسترسی آسان به پیمانکاران وناظرین آنها وجهت رفع عدم انطباقهای انجام شده ،در شرح خدمات عمومی پیمان (قراردادهایی با ماهیت پروژه ای ،تعمیراتی وعملیاتی )نسبت به ساخت ونصب تابلوی شناسه در محل پروژه با ابعاد 2*5/1متر، فلزی – Label دار با عناوین نام شرکت پیمانکار، عنوان پروژه، واحد نظارت، نام ناظر/تلفن، زمان قرارداد، تاریخ شروع قرارداد، تاریخ خاتمه قراردادومشخصات  نماینده H.S.Eدر ستونی بصورت سبز رنگ اقدام نماید. (به دلیل اعمال تغییرات احتمالی در خصوص زمان پروژه، ناظر، نمایندگان H.S.E و  همچنین امکان استفاده مجدد پیمانکار از تابلو در پروژه های دیگر،پیشنهاد میشود در ستون زرد رنگ باکس هایی از جنس طلق تعبیه شود تا مشخصات لازم  بر روی کارت وارد و بر روی تابلو مذکور نصب گردد.)

پیمانکارموظف است، مطابق مقررات HSE وزارت نفت و با تأیید اداره HSE پالایشگاه جهت کارکنان خود  کلاه ایمنی استاندارد که حتماً آبی رنگ باشد(کلاه ایمنی نمایندگان HSEزرد رنگ میباشد)  به تعداد کافی خریداری نماید.نوع وجنس کلاه در جدول تجهیزات قید شده است.

پیمانکارموظف است؛ مطابق مقررات مذکور لباس کار معمولی که از نظر جنس و کیفیت مورد تأیید اداره ایمنی پالایشگاه باشد ؛ به تعداد کافی‌(برای هرنفرتحت امر حداقل چهاردست لباس کاردرسال) تهیه نماید. لازم به ذکر است رنگ و شرایط خاص لباس کار به قرار ذیل می باشد:

لباس کار مسئولین HSE پیمانکار می بایست یکسره آبی، از جلیقه به رنگ قرمز یا زرد همراه با آرم شرکت پیمانکاری که در پشت آن عبارت HSE نوشته شده باشد تهیه شود.

لباس کار سایر نیروهای پیمانکار میبایست یکسره آبی، آرم و نام شرکت پیمانکاری بایستی در پشت لباس کار دوخته شده باشد.

پیمانکار بایدقبل از شروع به کار وسایل استحفاظی خود را از لحاظ کیفیت مطابق  جدول شماره 1پیوست تهیه نماید و به تأیید اداره ایمنی رسانده و طبق جدول شماره یک  پیوست با شروع به کار به پرسنل خود توزیع نماید و مستندات آن را بصورت ماهانه به اداره ایمنی کارفرما  ارائه نماید. در غیراینصورت پیمانکار 2برابر هزینه تجهیزی که تهیه نکرده ویا استانداردنبوده است جریمه میگردد.

 پیمانکار موظف است گزارشات مربوط به ساعات کارکرد و همچنین حوادث پرسنلی خود را تا پایان هر ماه به اداره ایمنی تحویل نماید (حداکثر تا 29 هر ماه)

نصب جعبه و تهیه کمکهای اولیه (دارای 118 قلم شامل :محلول شستشوی چشم ، مسکن ، انواع باند در سایزهای مختلف ، چسب باند ، گاز زخم در ابعاد مختلف ، دستکش معاینه ، قیچی ، پنس ، پد آغشته به الکل ، کرم سوختگی ، سرد کننده فوری و ...همراه با دستورالعمل کمک های اولیه)در محل استقرار پرسنل پیمانکار الزامی است.

با توجه به نوع محیط کار، پیمانکار لازم است جهت تجهیز واستقرار کارگاه و مکان اداری شرکت (استقرار کانکس ویا ساختمان موقت)مراتب را به تائید اداره ایمنی رسانده و کلیه شرایط ایمنی را رعایت نماید. مسئولیت توقف کار به علت عدم رعایت ایمنی به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

در صورت نیاز به رانندگی توسط پرسنل پیمانکار این افراد دارای گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند.

کلیه خودروهای پیمانکار باید دارای آرم مخصوص پیمانکار (در دو سمت دربها) باشند.

پیمانکارموظف تجهیزات ایمنی کاردر ارتفاع را تهیه نماید (کمربند ایمنی جلیقه ای مرغوب (Full body harness)وطناب نجات( Life Line)وجاذب های انرژی)ونفرات را مکلف به استفاده از آنها نماید.

چنانچه پیمانکار هریک از بندهای قید شده درماده29 را رعایت ننمایدوهمچنین از سوی هرکدام از کارکنان شرکت پیمانکای امری خلاف مقررات ایمنی صورت گیرد،مطابق مقررات جریمه میشود.

پیمانکارموظف است در صورت افزایش نفرات بعد از شروع کار به ازای هر نفرمطابق جدول پیوست 1 وسائل ایمنی تهیه ودر اختیار نفرات بگذارد.

پیمانکارموظف است در صورت نیاز نفرات  به وسائل استحفاظی فردی  غیر از جدول پیوست وهمچنین درصورت فرسودگی یا خراب شدن(مستعمل شدن)،  آن تجهیزات را  تهیه ودر اختیار نفرات قرار دهد.