ایمنی و آتش نشانی

مجموعه دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی

مجموعه دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی در صنایع پتروشیمی

دستیابی به محیط کار ایمن برای کارکنان و تاسیسات مستلزم تدوین و اجرای راهنما و دستورالعملی های یکسان در مورد موضوعات مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست است. در این راستا پس از تصویب و ابلاغ ساختار HSE در شرکت های تابعه و تدوین دستورالعملی ها و راهنماهای ایمنی با اعمالی نظرات و پیشنهادات کارشناسان ایمنی شرکت های تابعه نموده است و این مجموعه تحت عنوان مجموعه الزامات ایمنی دستورالعملها و راهنماهای ایمنی می باشد.

دستورالعملهای ایمنی حکم الزامات قانون را برای شرکتهای پتروشیمی داشته و رعایت کلیه مفاد مندرج در انها برای شرکتهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضروری می باشد. در مورد راهنماهای ایمنی نیز شرکتهای تابعه می بایست نسبت به تهیه و تدوین روش های اجرایی مربوطه جهت براورده سازی مفاد مندرج در این راهنما (به عنوان حداقل نیازها) اقدام نمایند. بخش پتروشیمی و شرکتهای تابعه تهیه گردیده است و در ان ضمن استفاده از الزامات ملی از استانداردهای بین المللی نیز با توجه به شرایط خاصی عملیات و فرآیندی صنایع پتروشیمی استفاده گردیده است.

این مجموعه در چهار جلد جمع اوری شده است که موضوعات هر یک به شرح زیر می باشند:

جلد اول:

·                     راهنمای تکمیلی و ارسال گزارشات HSE

·                     راهنمای صدور پروانه ایمن سازی ورود به فضای بسته

·                     راهنمای تهیه طرح اضطراری در طرح های اجرایی

·                     راهنمای صدور پروانه کار گرم و سرد

·                     راهنمای جوشکاری و برشکاری

·                     راهنمای کار در ارتفاع

·                     راهنمای گودبرداری

 

جلد دوم:

·                     راهنمای ایمنی جوشکاری و برشکاری با گازهای تحت فشار

·                     راهنمای حمل و انبارش سیلندرهای تحت فشار

·                     راهنمای تخلیه گاز و خنثی سازی محتویات ظروف و خطوط

·                     راهنمای ایمنی آزمایشگاه

·                     راهنمای طراحی و نصب شبکه های فلزی (Grating) و نحوه جابجایی و استفاده از آن

·                     راهنمای آشنایی بالوزی خطر و نحوه استفاده از آن در مخازن ذخیره مواد شیمیایی

·                     راهنمای تعیین شاخص های ایمنی

·                     راهنمای طراحی و استفاده از برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

·                     راهنمای برچسب گذاری مواد خطرناک

·                     راهنمای انجام مطالعات تجزیه و تحلیل خطر (Hazop Study)

·                     راهنمای ایمنی کار با لیفتراک (Life truck)

 

جلد سوم

·                     راهنمای ضد حریق نمودن سازه ها (Fire Proofing)

·                     راهنمای نصب گسکت (Gasket)

·                     راهنمای طبقه بندی مواد خطرناک

·                     راهنمای جانمایی، تست و بازرسی انواع خاموش کننده های دستی

·                     راهنمای آشنایی با اجزاء مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

·                     راهنمای شناسایی و رنگ آمیزی خطوط لوله و سرویس های جانبی (Piping Color Coding)

·                     راهنمای ایمنی انشعاب گیری (Hot Tapping) از لوله های در حالی سرویس

·                     راهنمای مدیریت تغییر (Management Of Change)

 

جلد چهارم:

·                     دستورالعمل ایمنی تانکرها و تخلیه بارگیری

·                     دستورالعمل استفاده از پوشاک ایمنی یکسان در مجتمع های صنعتی پتروشیمی

·                     دستورالعمل اجرایی بهره برداری و نگهداری از خطوط ارتباطی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

·                     دستورالعمل ایمنی ویژه بازدیدکنندگان از مجتمع های تولیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

·                     دستورالعمل مدیریت بحران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های فرعی

·                     دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از خطوط ارتباطی مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسی

·                     دستورالعمل نظارت در دوران عملیات ساخت و نصب دستورالعمل ایمنی و بهداشت محیط کار در دوران ساختمان، نصب و راه اندازی

·                     دستورالعمل ایمنی پیمانکاران

·                     دستورالعمل ویژه خط کلر